RIEPITU (testo e recensioni)

Mistretta, 29 agosto 2015 - Società agricola - Presentazione libro (foto Emanuele Coronato)
Mistretta, 29 agosto 2015 - presentazione libro (foto E. Coronato)
Mistretta, 29 agosto 2015 - presentazione libro sala Società agricola (foto Emanuele Coronato)
Premiazione del libro RIEPITU a Marineo 6/9/2015
Marineo, 6 Settembre 2015
Marineo, 6 Settembre 2015

Nota dell’autore

 Repitu, secondo Vincenzo Mortillaro, marchese di Villarena che nel 1876 pubblicò a Palermo il “Nuovo Dizionario Siciliano Italiano”, è il “pianto che si fa propriamente pe’ morti”.  Riepitu, a Mistretta, antica cittadina del Nebrodi, era definito il lamento funebre che alcune donne del popolo,nei secoli scorsi, facevano accanto al feretro, tessendo le qualità possedute in vita dal defunto. A tale pratica non ho mai assistito perché ormai in disuso.

Meditando sul senso e i valori dell’esistenza, qualche mese dopo l’improvviso decesso di mio fratello Enzo, in ottima salute fino al giorno del decesso (giorno che, tanto per cambiare, aveva trascorso faticando nel suo agrumeto – uliveto), decantata l’angoscia dello strappo, ho elaborato il lutto ricomponendo il vuoto causato dalla morte subitanea, fissando su carta, giorno dopo giorno,  sensazioni, riflessioni e dubbi  in forma di poemetto.

Nel chiedermi, successivamente, che titolo assegnare a questa sorta di divagazione esistenziale, ho pensato che, il suo contenuto non è del tutto estraneo al Repitu sia nella accezione del Mortillaro e sia nella concreta figurazione scenica della quale avevo sentito parlare. In verità, più modestamente della rappresentazione di una tragedia, trattasi di un sommesso colloquio col mistero che circonda la traslazione dell’essere vivente verso dimensioni sconosciute. Atavica speranza che qualcosa di diversamente vivo sopravviva alla terribile apparenza della materia inerte.

Riepitu

I

Stanotti, frati miu, sugnu affacciatu

nto barcuni ra me casa chi talìa

l’ummira scura ra muntagna nfacci.

A mmienzu u cielu na pussenti luna

sora-sora  s’ammucca stu silenziu

c’acchiana ri sti casi chiusi

unni l’umanità si-cci-arriposa.

Nenti mi rici e nenti iu ci ricu

a ssa luna china mmienz’u cielu

chi manna lustriu puru o cimiteru

unni, pi tinta sorti, ti sdirrupau a morti.

 

II

Nenti mi rici a luna chi fa luci;

muta, stagghia l’ummira ra muntagna

‘n-facci e me pinzera.

A picca a picca si movi senza scrusciu

e pui stracodda, addabbanna a serra. 

 

L’ummira scura ra muntagna nfacci

sparti l’esistenza:

a sta bbanna tutti nuaddi vivi;

ri dda via… tutti vuatri muorti.

 

 

 

III

Ti vuogghiu cuntari na cosa, frati miu:

ssu juornu chi, ‘nsirata, mentri spaccavi ligna,

l’ummira, a trarimientu, t’agghiaccau,

idda, na pussenti rancata

(mentri iu currìa nna l’autostrada  

e cu telefonu chiamava a me famigghia

e né una, né dui, né tri arrispunnìanu) 

cuomu na rizza bbannotta   

sbulazziàu nne me pinzera

e fu-accussì chi, scantatizzu,

mi firmai pi chiamari arrieri 

a una a una, mugghieri e figghie.

 

Pui, pinzai a ttia e ti vulìa chiamari

ma nastrumentri u telefunu squillau 

(vitti ca era u numeru r’intra-nni-mia)

e me mugghieri mi rassirinau

riciennumi ca propriu ddu mumentu

stavinu turnannu ra marina

(nna ss’acchianata ri Santu Stefinu

spissu u telefunu nun-pigghja).

Accussì l’ummira, sbulazziannu, si nni iu.

 

     

  

 

IV

Tu, ‘n-campagna, nun-ti ravi abbentu.

Ra matina priestu finu a stracuddata u suli

truvavi sempri cosi ri fari 

primavera, ‘stati, autunnu e ‘mmiernu.

Nzitare, putari, cuncimari, 

annurbare ficurini gialli e russi, 

abbrivirari l’uortu,

chiantari amenta, basilicò e puddisinu

favi, piseddi, sciuri ri cucuzzi;

cogghjri auliva 

zappuliari i conchi ri limuna e aranci;

arruncari, tagghjari i rami sicchi,   

fari ligna pu furnu e pu caminu.

 

V

Facievi tutti cosi senza affannu,

ievi a tiempu ri musica,

sicutannu u ritmu ri stasciuni  

e ogni tantu t’abbintavi nno paisi 

passiànnu a strata mastra cu l’amici,

parlannu ri politica paisana. 

A-ttia ca stavi o terzu pianu

ti piacìa, passannu, spissu arrialari

cassette r’aranci, limuni e mandarini 

e condomini ri casi popolari.      

VI

Pinzannu ca simu fogghie mpinti

o ramu ri l’arbiru

e, spinzirati, nni pigghjamu u suli

chi matri natura u juornu nni riala;

pinzannu ca corchi bbota chi nzi sapi

n-sciusciuni i vientu forti

a tutta a na vota nni cafudda nterra, 

a mamà, bonarma, ogni tantu ripitìa

“Zeru a cu tocca!

Oggi cci simu, rumani cu nni sapi

a ccu-è chi ssa signura ‘nzerta?” 

 

  

VII

Quannu l’ummira sbulazziannu si-nni-iu

mi mittii arrieri intra a machina,

unnè chi m’avia latiàtu,

e, tiempu n’ura,  m’arricampai pi-gghintra.

Iu nun-sapìa chi strata avìa pigghjatu

ss’ummira malantrina.

Mi l’avia scurdatu.

Tinchi tinchi, idda pigghiau l’accurzatura,

scalivaccannu muntagne e vadduna

e senza riri nenti, a trarimientu,

cuomu cani arraggiata, ti vinni a muzziccau.

 

 

 

 

VIII

Una ca dda malantrina muzzicau…

e una ca t’arrinnisti cuntu

ru pricipiziu unn’idda t’ammuttau…

e mentri circavi unni t’aggrappari

e ti sintievi u sangu

cuomu ‘n-vadduni ‘n-testa caminari

forsi pinzasti a Paulo, mischinu,   

ca du-anni prima, cuomu a ttia, 

ri l’Ummira eppi a stissa cutiddata

e a luci r’iddu pi sempri stracuddau.

Addiu lustriu ri luna e stiddi in cielu,

addiu cuetu ri campagna, sirinati r’ariddi,

sciauru r’amenta e ri basilicò,

vuci ri carusanza ‘ntuornu,

addiu, munnu!  pinzavi; 

addiu mugghieri, figghi e niputi  

mentri carievi nna ‘n-fuossu senza funnu.

IX

Scienziati r’oggi rìcinu ca nno mienzu

ra nostra “galassia” c’eri un “buco nero”

cu na “massa” ranni

quantu ‘n-miliuni ri suli tutti nziemi,

c’agghiutti stiddi ‘mpazzuti

chi cci girianu attuornu e, tiempu nenti,

dda rintra, r’iddi n-zi sapi socchi arresta.

Rìcinu puru ca ssa nostra “galassia”

ri ssi “purtusa” cchiù nichi 

nni cunta ricini ri miliuna.

 

X

Pi farinni capiri chi succéri

unu ri ssi scienziati fa n’esempiu:

Un buco nero

è come un uomo vestito di nero    

che balla il valzer in una sala

poco illuminata

con una dama vestita di bianco.

Sappiamo che c’è solo perché vediamo

una stella chiara volteggiargli intorno”.

Appui a stidda s’addùma e furrìa

sempri cchiu forti e sempri chiù vicina

…e scumpari nno puzzu niviru.

 

XI

Quannu  a ‘n’uomo cci-arriva   

u telegramma ra so morti    

vordiri ca, senza sapillu, prima era na stidda 

chi firriava attuornu a ssu purtusu.

Quannu  a ‘n-cristianu  a-tutta-a-na-vota 

cci-arriva u telegramma ri morti subbitania   

‘na vertigini afferra u so pinzieri 

e firria sempri cchiu forti

e sempri chiù vicinu a ssu puzzu

senza funnu chi-gghjeri a morti

e cci scumpari dda r’intra

e, ddi pinzera sui, 

‘n-zi-nni sapi cchiùi, né nova né vecchia! 

XII

Certu, fui all’urtimu secunnu,

ca l’Ancilu tuo custodio

sarvau l’arma ri cristianu buonu

chi stava scumpariennu nna ssu puzzu…

e fu-accussì c’arristasti ‘n coma

fogghia pinnenti, cari e nun-cari,

ri l’arbiru mmraculusu

ri sta Vita chi ‘n-Terra

nni pasci,

criatura ‘n cerca ri vintura

vistuti ri pinzera,

mmienzu a miliardi ri pianeti e stiddi;

stiddi luciùsi ma

friddi r’amuri, odiu, scantu e vuluntà,

cuperte ricamati pi l’umanità.

 

 

XIII

Campa o nun-campa a cuscienza

quannu u cuorpu è n’coma?

Siddu u cuorpu pinìa a cuscenza soffri?

Siddu u cuorpu vegeta l’anima è ‘n-paci?

Quantu ddumanni iu mi facia, o frati,

mentri ti taliava ddi rrancati

ri ssi jorna chi ‘n-tubu ti purtava sciatu.

Sintievi a manu ri to suoru nta to manu?

E a manu ri to figghia supra a frunti?

U cuorpu tuo umanu certu sintìa, 

ma c’era anticchia picca ri cuscenza?   

I duttura ficiru subbitu scurìa: 

“D’arripigghiarisi nun-c’è nudda spranza” 

XIV

A terra è ‘n-jardinu chinu ri vita,

cu miliardi ri genti bianca, gialla,

nivira, e autri culura e armali

ri tanti misuri, liafanti, giraffi, 

cavaddi, scecchi, muli, liuna, cani,

insetti muschi, api, farfalli,

pisci ri mari, pisci ri vadduna,

peri-arbuli virdi

chi nna l’autunnu cancinu culura,

eriva virdi ca ogni annu ringiovanisci a terra, 

A terra è ‘n-jardinu ca ri tutti i pianeti

canusciuti nun-cci-nnè uguali,

ca cusà pi quali stranizza  

si furmau a tiempi antichi

ruoppu timpesti e ddiluvii

ri migghiara r’anni

senza nudda specie r’arma viva.

 

 

XV

Ma cuomu fui ssu fattu ca nna ‘n-cielu

chinu ri pianeti tutti ri terra e petri, 

unu sulu accuminciau a vugghiri

c’u fuocu ri vurcani e ruoppu sdilluvi

e timpesti ri seculi e seculi, a luongu tiempu,

si cci-aggrappau l’acqua, comparìu u sirenu

e spuntau a vita?  Cu ccia-retti ssa scossa?

Pi quali raggiuni ri ssa cardarillata ri mpastu

arriminatu pi tanti e tanti seculi

si furmau n’jardinu ri chiantimi e armali

chi nascinu, arricreinu e pui muorinu?

Pi quali rraggiuni ‘n-testa all’uomu

s’addumàu u pinzieru chi scurri,

ca vunciennusi cu l’autri lavinara

addiventinu vadduni

e cu autri vadduni addiventa sciumi

chi caminannu agghjca sempri più luntanu? 

XVI

E pui, caru frati miu, pi sempri

stracuddau u suli ri nna l’uocchi tui

e l’ummira scura si purtau a to vuci

addabbanna ra muntagna chi sparti

a vita ra morti;

morti chi s’agghiutti a vita   

e o vivu cci sbacanta u cori.

 

 

 

 

XVII

Siddu si putissi taliari l’arma

ri l’umanità si virissi ca tanta 

ggenti cci l’avi cripuliata, 

ammaccata ri bbotti     

chi l’ummira scura ccià fattu

vicinu vicinu a iddi;   

a corcuno nzirtannuci a suoru,

a corcuno nzirtannuci a matri,

a corcuno nzirtannuci u figghiu

 

 

 

XVIII

Tant’anni fa, quann’iu era carusu

o Frassinu ci fui na ranni frana.

Na notti a terra ri tutta ssa cuntrata

appuiata a na latata ri muntagna

si-nni-scinnìu tutta a piricìnu 

e si quarrau vigni, strati e casi.

 

Unnumani, quannu agghiurnau, 

ri tanti tummina e munnieddi

ri terrenu cultivatu cu surura, 

custuruti ri tanti limmitanti 

i proprietari n’attruvaru nenti.

 

Ruoppu chi ssa sbintura capitau,

passaru jorna, simani e misi 

e nno desertu chi avìa arristatu

a picca a picca spuntau eriva nova, 

sciauru ri sciuri salivaggi

crisciuti nne spaccazzi ru terrenu.

E chìssa, ‘n-funnu, fui na sbintura léggia 

passata senza muorti né firiti. 

 

Ruoppu r’ogni verra nica e ranni, mmeci,

succeri nno munnu nu scatasciu

e sutta cci-arresta na carneficina.

 

 

 XIX

Cumpuru e quantu, ora ca cc’è paci,

nno munnu, chi pari sempri fermu,

a natura è sempri in movimentu.

Juornu ruoppu juornu spunta o suli

e jautu acchjana a mienz’juornu ‘n-cielu.

Puru si m’abbientu antìcchia nno barcuni

e, pi cuminazioni, a nuddu viu passari

mentri, r’arrieri a cantunera, 

u chiuppu sbintulìa fogghj nne rami, 

iu ca sugnu ranni ‘mmiecchiu anticchia

e, nastrumentri, criscinu carusi.  

 

 

XX

Cumpuru c’ognarunu mori,

pi quantu avi nicu u so pinzieru,

cu st’aria frisca c’arrimina u sangu

a-ggh’jautizza ri testa ri cristianu

s’assuma a picca a picca  nna spirtizza

c’ogni maniata ri popolazzioni

nngrannisci e passa all’autra ca veni

ma, cumpuru ca ssa spirtizza

cuomu l’acieddi sapi fari viaggi 

e vuci ri vivi luntani…  vicinu fa ‘scutari

...cuomu fui ca ri petra cu petra

chi nna terra anticamenti cc’era

nascìu a vita

e cuomu fui ca idda s’animau 

e pirchì ognunu quannu nasci

sutta u cuscinu attrova salivata

a so sintenza ri cunnanna a morti…

ssa luminària nu-nnu sapi riri. 

 

Secunnu a liggi fisica ru munnu

u muortu, pu vivu, a luongu tiempu,

eri na vavaredda c’ogni tantu

allùcia l’arma ru vivu c’u riuordu. 

 

 

 

 

XXI

E’ veru ca finu a oggi nuddu scienziatu

‘n-cielu lustriu ri pararisu nu-nni-viri

ma ssu pussenti abballo     

 ri luna chi firria attuornu a terra,

ri terra chi firrìa attuornu o suli   

e tutti l’autri miliardi ri satelliti

e pianeti ntuornu ntuornu e stiddi

ca, senz’abbentu, abballinu nna l’aria

è n’opra musicali ri na ranni orchestra.  

Ma u Maestru,

u Maestru diretturi ri ss’orchestra,

unni sta? 

 

 

XXII 

 Accussì cuomu quannu a terra

si metti a paru ri suli e luna

e l’ummira sua ammuccia tutta a luna

po’ essiri ca l’armi ri muorti vanu a pusari

nna ‘n-puostu chi nuaddi nun-virimu,

pirchì ssu fattu ca a luna sempri cc’è

e nuaddi ogni tantu n’a virimu

forsi è na specie ri parabbula ri Ddiu.

 

 

XXIII

Ma siddu ssu puostu ‘n-cielu c’è,

mu rici,  frati miu, cuomu è fattu?

Cci-nnè barcuna ri sciuri vivi      

cu culura c’arricriunu l’uocchi?

Nni viri rosi, jaloffiri, gerani?

A viri a menza luna stagghiata 

supra a muntagna?

Nni curri acqua  nno vadduni?

Nni sciuscia vientu a mienzu i rami?

Chiovi, corchi bbota, a primavera?

Tu fai u bagnu, a mari, ri stasciuni? 

Cancinu culura i fogghj nna l’autunnu?

Ni quagghia nivi nna mmirnata? 

Cu è, dduocu, chi ti fa cumpagnia?

Ti veni ogni tantu risidderiu

ru tiempu chi passasti ‘n-terra?

Nni sienti musica?

Canti cuomu cantavi ri carusu?

C’è a bbanna musicale nna ssu puostu?

Sona cuomu sona cca

o puru, arrivannu dduocu,

cancia pi sempri ogni sunata?

Note e Commenti

Riepitu

morti chi s’agghiutti a vita
e o
vivu ci sbacanta u cori

L’esercizio poetico di Filippo Giordano – è chiaro ormai – essere una franca testimonianza del tempo e dei luoghi dove vive e lavora, nonché una costante affermazione, per tutti noi, di quanto questo Sentimento del Tempo si faccia carne, quindi gioia e dolore al cospetto della condizione umana. Il poemetto Riepitu, appena dato alle stampe (e reperibile ovunque in Internet culturale), ne è, a mio avviso, la conferma.

Riepitu, così come il titolo annuncia, è scritto in dialetto mistrettese, la lingua dei Padri, poiché tratta un argomento talmente intimo nel contenuto, quanto universale nella resa dei conti, che solo la lingua materna poteva chiaramente esprimere nella sua ardua coerenza tra i più delicati sentimenti e l’incongruenza della semplice ragione. Incongruenza a spiegare il perché di quella che in un momento della vita del poeta si è presentata come un’autentica “conflagration” personale, un dolore devastante, ovverossia la perdita inaspettata del fratello Enzo. Un fratello non di molti anni più vecchio, ma sufficientemente più grande da essere stato per tutta la vita il suo punto di repere, faro e luce, guida sicura della propria esistenza nel periglioso viaggio della vita.

Riepitu è, infatti, un coro di lamentazione (rifacentesi alla tragedia greca e all’antica tradizione dell’ellenismo mediterraneo) attorno ad una perdita che non produce assenza, bensì una più pesante presenza, gravida non solo di lutto, di dolore e commozione, ma anche gremita di pensieri e di domande che solo attraverso il tramite della poesia possono essere eviscerati nel tentativo di un’autentica elaborazione.

Le “Personae” che in Riepitu configurano la narrazione sono gli elementi della Natura, fatta di Cielo e Terra (anche come pianeta), colma di Universo, e l’Essere Umano, ancestralmente inteso, quasi in un’accezione biblica, fruitore del dono della vita.

Il poema si apre con una potente (pussenti) immagine leopardiana della luna, una grande luna “sora-sora”(taciturna) che inonda la notte greve di algida luce esaltando i contorni dell’Ombra scura della montagna e ingoia il Silenzio che viene su dalle case mute e più giù diffonde fino alla macchia quieta del Cimitero.

La montagna è simbolo di separazione, al di là della quale, oltre la vita, non si sa cosa ci attende. Ma al di qua restano i vivi, quelli che della sofferenza debbono fare necessariamente esperienza, inevitabile per capire fino in fondo il senso della vita; il valore e la bellezza del mondo, la grazia che – vivendo – ci viene donata.

Quelli che ci lasciano perdono questa immensa bellezza: il canto degli uccelli, l’alternarsi delle stagioni, i colori, i fiori, il profumo della terra, la gioia delle voci, la giocondità dei bimbi, le carezze, l’amore. Tutto questo che ci viene donato in vita, di là, al di là, c’è ancora? – si chiede il poeta. O cos’altro c’è? Solo una voragine buia?

Riepitu , quindi, non mi è apparso un tema disperato, ma un inno alla bellezza del mondo e della vita che accompagna la pena per chi la vita deve lasciare, specie se prematuramente( A terra è ‘n-giardinu chinu ri vita). E mentre la ragione non finisce mai di ricercare soluzione ai perché, l’io-poetico, con infinita commovente dolcezza, si lascia andare ad un canto dell’addio che ricorda una delle più belle pagine manzoniane:

E, tornando alla “Prima” delle “Elegie duinesi” di Rilke (già su citata), vale la pena ricordarne un tratto decisivo per il comprendere poetico della umana vicenda, a sostegno di questi nostri pensieri. Cito dalla stessa fonte:

Dunque abbiamo bisogno dei morti per capire la vita?

Ebbene, sì! Anche questo ci insegnano entrambi questi poeti puri. Che la vita felice, la vita vera abita i luoghi della semplicità; ci aiuta a capire che la vita non è sospesa nel vuoto, ma si muove concretamente nell’assetto terrestre di un’estetica unica, che l’amore per le cose umili esalta. E questo insegnamento da dove era arrivato a Filippo se non dalla sua gente e da quel Fratello che oggi piangiamo, e che aveva vissuto la vita in un preciso contesto di generoso sacerdozio laico: sempre dalla parte di quelli che non hanno voce, dalla parte dei più deboli, dalla parte dei vinti.

E certo non è un caso che l’Angelo della morte lo raggiunge in un momento cruciale di grazia, proprio mentre si prende cura delle piante del giardino, in campagna, nell’amata terra, fra le sue care myricae.

Francesco Maria Di Bernardo Amato - Il Centro Storico n.3-4 / 2015

Talento (Torino)

Riepitu è il pianto che si faceva, nelle regioni del Sud, per accompagnare le esequie. La nenia, che alcune donne ripetevano incessantemente, ripetevano le qualità riconosciute in vita al defunto. Elaborando il lutto del fratello, Filippo Giordano inserisce nel testo impressioni e interrogativi che determinano il suo viaggio di accompagnamento, vagando tra le bellezze della natura e gli interrogativi sulla vita, quasi a volere individuare dimensioni sconosciute.

La scelta dell’immagine di copertina “Il sogno e la falce” di Antonino Tamburello, con la sua vasta gamma di simboli, accompagna perfettamente il testo che si snoda tra lo spirito e la materia. Un accordo di immagine e note poetiche, offerte per esprimere la fatalità ineluttabile, la trasformazione degli esseri e delle cose, il cambiamento e insieme la coscienza della realtà che si dissolve al “morso della malandrina”.

L’ombra incombe, presentimento, presagio, compagna di un viaggio: “l’ombra oscura si portò la voce / oltre la montagna che divide / la vita dalla morte; / morte che ingoia la vita / e al fratello svuota il cuore.” //. Efficace immagine che meglio si configura nel dialetto siciliano, la cui resa emozionale è arricchita dalla schietta esplosione fonica consueta in ogni ambiente originario.

Paola Insola - Talento - n.1/2015

La Nuova Tribuna Letteraria (Padova)

Riepitu

Riepitu” nella parlata messinese di Mistretta, è il lamento funebre che nei secoli passati, prima che la tradizione scomparisse, le donne del popolo innalzavano accanto al feretro di un defunto. L’autore stesso ce lo spiega, introducendo questo poemetto – appunto in lingua siciliana – dedicato al fratello Enzo, mancato senza preavviso ed ancora in piena salute. Per parlare in questa nota, useremo la traduzione italiana, non padroneggiando abbastanza le sfumature dell’originale che, va da sé, è sicuramente più evocativo e struggente di quanto non risulti la versione “nazionale”. Va detto, comunque, che Filippo Giordano è grande poeta anche in lingua, così come lo consacra il recente e monumentale volume Nebrodiversi nel quale ha voluto raccogliere la propria opera completa degli ultimi quarant’anni, sicché non gli si fa eccessivo torto a citarlo, appunto, tramite i versi italiani.

Il presente poemetto si compone di ventitré stanze, o lasse, e mette in scena un dialogo a distanza con l’assente: un dialogo che, tuttavia, è in realtà un monologo interiore, che assume la forma di stringente meditazione sulla morte e sul “dopo”. Affacciato al balcone, davanti alla notte fisica ed emotiva, il poeta è immerso nel silenzio della voce e dell’anima: “Niente lei sussurra e niente dico io / a questa luna piena in mezzo al cielo”. L’ombra della montagna stabilisce un confine: “da questa parte tutti noi viventi; /dall’altra tutti voi defunti”.

Tornano alla memoria i gesti del fratello, la sua operosità e il suo amore per la natura, la generosità nel fare dono agli altri dei frutti della terra, ma anche le parole della madre: “Zero a chi tocca!”, perché “oggi siamo qui, ma domani non si sa. Filippo immagina come Enzo sia stato ghermito, i suoi pensieri e le sue sensazioni sentendo “il morso della malandrina”, il suo istantaneo addio a tutto e tutti mentre sprofondava nel buio. Qui il poema ha una svolta, chiamando sulla scena le considerazioni care all’autore che, come i suoi lettori sanno, è anche studioso appassionato di fisica e cosmologia: la presenza dei buchi neri come entità stellari fa da contrappunto al pensiero del buco nero che ha inghiottito la mente del fratello, precipitato in un coma dal quale non si risveglierà.

Siamo tutti “avventurose creature vestite di pensieri / in mezzo a miliardi di pianeti e stelle, / stelle luccicanti / ma prive d’amore, odio, paura e volontà, /coperte ricamate per l’umanità”. Nel coma, vive e soffre anche la coscienza, oppure l’anima è in pace? Domande senza risposta, in questo giardino della vita che è il nostro pianeta, misteriosamente fertile da inerte, come fertile si è poi sviluppato e si trasmette il pensiero dell’umanità. Misterioso permane anche l’arbitrio della morte, che coglie a caso le esistenze, ma altrettanto insondabile è la vita, in perenne movimento in ogni istante: “io che sono adulto invecchio un poco / e nel frattempo crescono i ragazzi”.

L’autore vede la danza, la musica e l’orchestra dell’universo, ma non il suo Maestro direttore: medita sulle eclissi, “questo fatto che la luna c’è / e noi ogni tanto non riusciamo a vederla / è forse una parabola di Dio”. Ma come sarà questo posto, il paradiso? “Me lo dici, fratello, com’è fatto? Esistono balconi con vividi colori / di fiori che ricreano gli occhi? (…) Soffia il vento in mezzo ai rami? / Piove, qualche volta, a Primavera? / Lo fai il bagno a mare, d’estate? “. Ma, soprattutto: “Chi è là che ti fa compagnia? /Provi un poco di nostalgia / per il tempo vissuto sulla terra?”. Insomma, è tutto simile a qui “oppure, arrivando là, / niente di tutto ciò ha più significato?”. Il poemetto, e la meditazione, si fermano qui, su questo interrogativo (e, crediamo, desiderio) senza possibile soluzione, posto in realtà a se stesso prima ancora che a chi ci ha preceduto. Ma anche, senza desolazione: non poter sapere non è per forza un male, poiché lascia intatte le prerogative della speranza.

Stefano Valentini - La Nuova Tribuna Letteraria n. 118/2015

Rivista IL CONVIVIO (Castiglione di Sicilia - CT)

Riepitu

Risalente all’Antico Egitto e giunta, attraverso i Greci, sino a noi, la pratica delle lamentazioni funebri ad opera delle prefiche è sopravvissuta fin quasi ai giorni nostri.

Nell’ampia regione della Magna Grecia fu consuetudine poi esportata dai Romani anche in altri centri del Nord della Penisola. Tollerata in epoca cristiana, con alterne vicende è giunta sino alle soglie del terzo Millennio: l’uso di tali pratiche millenarie, di ascendenza per lo più ellenica è infatti documentato non solamente in Sicilia, ma anche nel Salentino, almeno sino alla metà del secolo scorso. Pier Paolo Pasolini ne dà un saggio nel suo documentario “Stendalì, suonano ancora” che riprende uno degli ultimi riti di canto funebre.

È a questo patrimonio culturale che attinge e dal quale trae ispirazione il poemetto di Filippo Giordano. Nato non certo intenzionalmente per tessere le lodi del fratello defunto, ma dalla registrazione di un momento di dolore e desolazione improvvisa di fronte alla sua prematura e imprevista scomparsa, non ci appare quale grido che simuli una disperazione solo apparente, come era appunto nell’uso delle prefiche che si strappavano i capelli e si graffiavano il viso recitando un copione come gli attori di teatro, ma è un pacato scandaglio nelle profondità di questa incresciosa esperienza dell’anima. Esperienza e confronto del proprio se stesso con la perdita, con la mancanza del bene più prezioso, cioè la vita.

E il libro è tutto un rammemorare, a partire dagli istanti dello sgomento e dell’incredulità di fronte all’evento drammatico e inaspettato che coinvolge tutta la persona. Ma l’animo non dispera, appare, anzi, intriso di un rasserenato dolore che dà alle parole del poeta il tono di un sommesso, affettuoso, colloquio col fratello scomparso. Si disegnano, attraverso di esse, i luoghi delle solitarie meditazioni: l’ombra scura delle montagna che sembra segnare il confine tra vita e morte “a sta banna tutti nuaddi vivi; / ri dda via… tutti vuatri morti “, un “al di qua” dei vivi, dunque, e un “al di là” dei morti; e il silenzio dell’anima che annega nel silenzio delle cose: sbigottimento di fronte al mistero della vita e della morte.

E i versi, inesorabilmente aprono questa dicotomia, la dispiegano osservandone la profondità e il Mistero Così, da una parte, “l’ombra” è metafora di morte, come pure lo sono “il fosso senza fondo” e “il buco nero” su cui orbitando, come una stella prossima alla sua dissoluzione, l’uomo viene risucchiato. E la vita, di contro, è la natura stessa che dispiega tutta la sua bellezza di albe e tramonti, di esseri e di cose amate cui bisogna dire addio, nel momento della dipartita: “Addiu lustriu ri luna e stiddi in cielu / addiu cuetu ri campagna, sirinati r’ ariddi / sciauru r’amenta e ri basilicò / vuci ri carusanza ‘ntuornu, addiu munnu!...” E il pensiero ungarettiano sulla fragilità umana anche qui prende la forma del ramo e della foglia prossima a staccarsi da esso: “Pinsannu ca semu fogghie mpinti / o ramu ri l’arbiru /…”

Le lodi del defunto appaiono come lodi alla sua vita attiva e campagnola, intessuta di sanità di principi e di purezza, come è nell’uomo che vive i suoi giorni a contatto con la bellezza del creato, con una natura, ancora incontaminata e benevola, e nutrendo in sé una saggezza antica: “Facevi tutto senza affanno, / a tempo di musica / seguendo il ritmo delle stagioni”.

Ma l’essere gettati in presenza della morte, evento ineludibile cui nessuno può sottrarsi, non può non spalancare le ancestrali paure e i dubbi che da sempre assalgono l’uomo, e il pensiero si arrovella nella ricerca di un senso e di una possibilità che apra alla speranza di fronte all’insondabilità dell’Ignoto.

Questo poemetto di Filippo Giordano ci appare, pertanto, come una sequela di riflessioni, intenerimenti, nostalgie e amati ricordi legati all’affettività familiare, ma una testimonianza, anche, della fragilità dell’uomo che si affaccia alle soglie del suo imperscrutabile destino.

Rossella Cerniglia - Il Convivio n. 61/2015

Rivista online LITERARY (Padova)

Riepitu

Riepitu secondo V. Mortillaro, marchese di Villarena che nel 1876 pubblicò a Palermo il Nuovo Dizionario Siciliano, è il pianto che si fa propriamente pe’ morti”: così l’autore esplicita, nella nota iniziale, il titolo che ha scelto di dare alla particolare raccolta delle 23 “doppie” poesie che caratterizzano il suo personalissimo canto funebre, in memoria dell’amato fratello Enzo Giordano, scomparso improvvisamente lo scorso anno. Noto attivista politico ed amante della natura, Enzo, la cui nota biografica è riportata in calce al libro, non rappresenta solo l’ispiratore del poemetto, ma ne incarna l’essenza. Ogni poesia, tradotta a fronte in un dialetto siciliano che ne esalta lo spirito, rendendolo verosimile e contemporaneo, è un tentativo di celebrare il ricordo di un uomo cui chi scrive era indissolubilmente legato.

Si assapora, nella lettura, in un gioco di sinestesie immaginarie, il gusto degli agrumi dell’isola, il succo dei limoni, il sapore della menta e del basilico da lui coltivati in vita, che ancora persiste, eterno, a rendere immutabile il suo lavoro, il suo amore verso gli altri. Scrive Filippo: “A-ttia ca stavi o terzu pianu / ti piacia, passannu, spissu arrialari / cassette r’aranci, limuni e mandarini / e condomini ri case popolari.”

Un tripudio di profumi, colori, sapori che quasi fa da contraltare all’amara riflessione sul senso del nostro vivere, sui motivi che spingono quell’ “ombra malandrina” a strappare alla luce della luna il cuore dei nostri cari, rendendo ogni anima piena di buchi, “forata dai colpi” che essa “ha inferto” a tutte le genti, “ a qualcuno centrando la sorella,  / a qualcuno centrando la madre, / a qualcuno centrando il figlio”.

Gli atavici interrogativi sul senso e la fattezza dell’aldilà sono però la parte forse meno centrale dell’opera, che raggiunge la sua bellezza nelle rare ma significative metafore presenti tra le righe: “il morto, per il vivo, a lungo tempo/ è solo una gibigiana che ogni tanto/ riflette sull’anima del vivo col ricordo”.

Scintillio, lampo di luce riflessa, “stella che gira vorticosamente attorno al buco nero”. Questa la vita, questa la morte. E il valzer che ballano insieme, a volte lento a volte misteriosamente fulmineo, è forse l’unica chiara immagine, senza chiari significati e perché, che noi possiamo avere della nostra esistenza.

Il poemetto rende, inoltre, omaggio all’amico ed artista Antonino Tamburello, anch’egli scomparso recentemente, attraverso Il sogno e la falce, un dipinto che lo scrittore ha scelto di utilizzare in copertina. La morbida, trasparente dea accovacciata su un albero rappresenta un simbolo di mestizia ed intensità poetica, perfettamente in linea con il tono di un lavoro letterario che è comunque personificazione di un desiderio: “che qualcosa di diversamente vivo sopravviva alla terribile apparenza della materia inerte”.

Chi scrive si augura di poter leggere nuovamente altri libri dello scrittore, e che sia possibile predisporre anche una nota bibliografica per il medesimo, essendone il presente libello completamente sprovvisto.

Debora Benigni - Literary n.7/2015

 

 

Il Centro Storico n.7/2015

Un inno alla vita dinanzi alla realtà della morte

Nato dal bisogno di esprimere tutto ciò che è difficile dire a parole, nel poemetto Riepitu, di Filippo Giordano,il ritorno incessante dell’immagine del fratello prematuramente scomparso ritma la sconsolata malinconia e il cuore, oppresso dal rimpianto corre al pensiero dell’estrema dimora: “ssu juornu che, ‘nsirata, mentri spaccavi ligna, / l’ummira, a trarimientu, t’agghiaccau / idda, na pussenti rancata / cuomu na rizza bbannotta / sbulazziau”.

Riepitu (notazione di costume, ormai in disuso, consistente nelle grida e nelle lacrime con cui le donne accompagnavano la dipartita di un congiunto esaltandone le doti e le virtù) è una serie di liriche di rara potenza, dove la forza espressiva deriva dalla capacità di trasmettere le sensazioni che si diramano dal profondo dell’intimo. Le immagini si susseguono come in un film. Frammenti di ricordi illuminano la memoria di una vita semplice, trascorsa nell’armonia della sua terra secondo regole e abitudini antiche, come viene dalla dimensione paesana e contadina: “Tu, ‘n-campagna nun ti ravi abbentu. / Ra matina priestu finu a stracuddata ‘u suli, / truvavi sempri cosi ri fari, / primavera, stati, autunnu e mmiernu / (…) / Facievi tutti i cosi senza affannu, / ievi a tiempu ri musica, / sicutannu u ritmu ri stasciuni”.

Filippo Giordano ricostruisce sull’aria della memoria le cose positive della vita, costruite dal fratello, unitamente alle sue qualità umane e sociali: “A-ttia ca stavi o terzu pianu / ti piacìa, passannu, spissu arrialari / cassette r’aranci, limuni e mandarini / e condomini ri casi popolari”. Nella nobilissima rievocazione, tutto è sospeso in domande inappagate e, alla ricerca di spiegazioni da dare ai dubbi sull’aldilà. Così, sia pure con la speranza che “po’ essiri ca l’armi ri muorti vanu a pusari / nna npuostu chi nuaddi nun virimu” una sequenza di domande, che tessono il ciclo misterioso e attraente della vita, demarca il confine col mistero: “Ma siddu ssu puostu ‘n-cielu c’è, / mu rici, frati miu, cuomu è fattu? / (…) / Nni viri rosi, jaloffiri, gerani? / Nni curri acqua nno vadduni ? / Nni sciuscia vientu a mienzu i rami? / Chiovi, corchi bbota, a primavera? / Tu fai u bagnu, a mari, ri stasciuni? Cancinu culura i fogghj nna l’autunnu? / Nni quagghia nivi nna mmirnata? / Cu è dduocu chi ti fa cumpagnia? / C’è a banna musicale nna ssu puostu? / Sona cuomu sona cca / o puru, arrivànnu dduocu, / cancia pi sempri ogni sunata?

La sequenza di irrisolte domande implicitamente suggeriscono che l’autore abbia la convinzione che quelli che ci lasciano perdono questa grande bellezza del mondo poiché i sentimenti dell’uomo, in quanto proiezione pensante del suo corpo chimicamente composto da elementi terrestri, sono speculari alle stagioni climatiche e, in quanto tali, identificano piaceri e paure nelle manifestazioni naturali, cosicché albe e tramonti, piogge e arcobaleni sono episodi ristretti in ambiti di tempo, gabbia del quale il corpo dell’uomo, nonostante il suo protagonismo, è succube e all’esterno del corpo non vi sono prove che il pensiero abbia una sua autonomia. Cosicché, morto il corpo che riveste il pensiero, è irrimediabilmente perso lo speculare adattamento del pensiero dentro i fenomeni naturali terrestri. Tuttavia, dal corpo del poemetto, si evince altresì che l’autore abbia netta convinzione che ordine universale e storia della evoluzione terrena sia implicita testimonianza di una divina regia che, nella terra “… ruoppu sdilluvi / e timpesti ri seculi e seculi, a luongu tiempu / si cci-aggrappau l’acqua , cumparìu u sirenu / e spuntau a vita”. Dunque, le domande poste al fratello sono occasione di riflessione esistenziale dell’essere che si interroga sul suo destino di creatura, traendo un inno alla bellezza del mondo, ai valori solenni della vita, abbandonandosi al dialetto che offre una rappresentazione fedele del rapporto con il mondo che lo circonda.

Lucio Bartolotta

Rivista VERNICE (Torino), n. 52

Lo scrittore Filippo Giordano di Mistretta, che ha alle spalle una faconda produzione di poesie in lingua italiana e in dialetto siciliano, nonché dei saggi sui numeri primi, ha recentemente pubblicato un commovente libro di poesie dedicato alla rievocazione del fratello Enzo, recentemente scomparso. Le liriche sono scritte in dialetto siciliano, con la traduzione in italiano, in volta di pagina. E il titolo dell’opera, che racchiude le ventitré poesie, è Riepitu, che, come spiega l’autore nella nota introduttiva, era il lamento funebre di antica tradizione che veniva intonato dalle donne all’atto delle esequie per rammemorare pubblicamente la qualità e le opere buone del defunto. Avviene, dunque, che Filippo Giordano, con il suo Riepitu, rammemori a sé stesso e a vantaggio dei lettori, la figura carica di umanità e di popolare saggezza del fratello Enzo, che in vita era assurto a rivestire cariche pubbliche in Città, ma che più che altro era divenuto un personaggio noto e universalmente amato dai suoi concittadini. Tuttavia, il libro va bene al di là dell’intento agiografico ovvero del pianto epicediale fraterno, perché in realtà è una riflessione condotta in generale sull’esito della morte, e non soltanto umana, ma anche considerata a livello universale e cosmico, come destinazione e consumazione finale dell’atto della creazione. Dove finiscono le galassie? le stelle?  i pianeti? gli asteroidi? e i corpuscoli di polvere materica insufflati come scamuzzoli invisibili nelle vastità abissali dell’universo? quale Direttore d’Orchestra è preposto a dirigere il concerto dei millanta miliardi di strumenti che concorrono nella creazione a svolgere la loro parte? La dolcezza e il garbo della riflessione di Filippo Giordano sono, probabilmente, l’aspetto più affascinante e nobile di queste bellissime (e anche dense e luminose) poesie d’amore fraterno, che, in realtà, diviene amore e compartecipazione per il mistero della creazione.

Sandro  Gros Pietro

 

Rivista QUADERNI DI ARENARIA n.9/2016

Di solito una raccolta di versi nasce dopo aver selezionato ed assemblato testi prodotti entro un certo lasso di tempo. Questa di Filippo Giordano è, invece, una raccolta che nasce da un solo e ben identificato momento, ossia da un personale avvenimento luttuoso che ha segnato l’autore e che lo ha portato a delle conseguenti e irrefrenabili riflessioni sulla condizione esistenziale in genere, sugli affetti familiari e quindi più prossimi, e sull’immancabile pensiero di morte che saltuariamente s’affaccia dentro le nostre occupazioni quotidiane. Il pretesto contingente viene qui dato dalla morte improvvisa e subitanea del fratello, persona fino a quel momento seriamente impegnata nel suo territorio in campo sindacale, nella politica e nell’agricoltura, diventando perfino un personaggio ed un punto di riferimento per i concittadini di Mistretta. “Riepitu” è il titolo che porta la raccolta, e nella locale dizione dialettale tale termine sta a rappresentare il lamento con cui alcune donne esaltavano ad alta voce le qualità in vita del deceduto durante il corteo funebre. Praticamente, alla stessa stregua delle antiche prèfiche che, però a pagamento, stavano a seguire il feretro versando lacrime, con sventolio di fazzoletti, e intonando epicedi e canti di disperazione.

Ma il “lamento” di Filippo Giordano avviene in solitario, non dietro il feretro non ancora deposto, ma dietro la scia dei pensieri postumi che affollano la mente sull’innaturalezza, comunque sia, di un evento a cui gli è capitato di assistere. Di solito si dice che per esprimere al meglio la nostra parte più intima e vera si tira fuori la radice linguistica che più ci appartiene, e quindi – come in un colloquio che in questo caso è strettamente fraterno – l’espressione della raccolta usa il registro dialettale, con testo a fronte, per interrogare, per lanciare seppur pacati stupori, o addirittura per soffermarsi ad indagare sull’impalpabile presenza divina che regola ogni piccola o grande cosa che si verifica dentro la sfera del Creato. E la forza di questo dettato sta nel fatto che Giordano, nel volersi liberare come da un respiro trattenuto, riesce ad adottare un affettuoso ma necessario distacco dalla evidente

prossimità per meglio pilotare le particolari sensazioni che giungono dopo un fatto del genere, nonché per delineare quella sottile o netta demarcazione che separa il mondo dei vivi da quello dei morti, morti che se non altro continuano ad illuminare i vivi attraverso il ricordo. E, per quell’accostamento che gli riconosciamo, in maniera appropriata Giordano a giusta ragione accenna ed assimila il ciclo vitale dell’uomo al ciclo della natura, con riferimento all’ungarettiana foglia dell’albero che da un momento all’altro può essere abbattuta da una diversa e decisiva raffica di vento.

Sappiamo che tutto ciò può non essere consolatorio, ma è già un gran risultato combattere la paralisi del dolore nel tentativo di poter rifondare la vera essenza della vita attraverso la parola poetica.

Nicola Romano

“Quaderni di Arenaria”

n. 9 / 2016

Scrivi un nuovo commento: (Clicca qui)

123homepage.it
Caratteri rimanenti: 160
OK Sta inviando...
Vedi tutti i commenti

Commenti più recenti

19.10 | 12:47

La Sua trattazione è interessante. Io, per altre vie (diciamo "sorelle" delle Sue) sono arrivato a conclusioni simili.

...
16.09 | 16:52

leggerò i libri di Maria Messina; oltretutto è bellissima

...
24.01 | 15:01

Ho cercato di leggere le poesie in Mistrettese, io non ho dimenticato il dialetto, però a malincuore alcune proprio non riesco a decifrarle.
Bravi tutti

...
09.01 | 16:06

Mi dispiace. Non so.

...
A te piace questa pagina